REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA w TRZEBUSCE NA ROK SZKOLNY – 2019/2020

 

Czas pracy przedszkola:   7:00 – 16:00

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 • Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2016 roku.
 • Uchwała nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 roku.
 • Statut Przedszkola w Trzebusce.

Przedszkole od 2 września 2019 roku będzie funkcjonować na 5- godzin oraz na 9 godzin.

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 5 marca do 15 marca 2019 r.
  w godzinach od 7:30 do 15:00.
  W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Po wypełnieniu Karty zgłoszenia należy złożyć ją w placówce do 15 marca 2019 r. do godz. 15:00. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic/ prawny opiekun dziecka.
 3. Od 26 marca do 14 kwietnia 2019 r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa Państwa dziecka do przedszkola i do 14 kwietnia podpisać umowę z dyrektorem Zespołu Szkół w Trzebusce.
 4. W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego w przedszkolu, obowiązuje Rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół
  w Trzebusce.

WAŻNE  DLA RODZICÓW

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 3 rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 2. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 roku.
 3. W roku szkolnym 2019/20 dzieci 6-letnie (urodzone w 2013 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

Telefon kontaktowy: 17 7729 051 (szkoła)

Pliki do pobrania:

POTWIERDZENIE WOLI kontynuowania edukacji przedszkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020