REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA w TRZEBUSCE NA ROK SZKOLNY – 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp z dnia 27 stycznia 2016 r.
 4. Statut Przedszkola.

Przedszkole od 3 września 2018 roku będzie funkcjonować na 5- godzin oraz na 9 godzin.

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 1 marca do 9 marca 2018 r.
  w godzinach od 7:30 do 15:00.
 2. Po wypełnieniu Karty zgłoszenia (POBIERZ należy złożyć ją w placówce do 9 marca 2018 r. do godz. 15:00. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic/ prawny opiekun.
 3. Od 26 marca do 14 kwietnia 2018 r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa Państwa dziecka do przedszkola i do 14 kwietnia podpisać umowę z dyrektorem Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce.
 4. W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego w przedszkolu, obowiązuje Rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół
  św. Jadwigi Królowej w Trzebusce.

WAŻNE  DLA RODZICÓW

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 3 rok życia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 3. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia  17 lutego 2017 roku.

W roku szkolnym 2018/19 dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne.