Regulamin

Regulamin Zespołu Szkół w Trzebusce

Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół w Trzebusce.

Regulamin Szkoły  określa uprawnienia i obowiązki ucznia. Interesy  uczniów reprezentują: samorządy klasowe i Samorząd Uczniowski.

Każdy uczeń ma prawo brać udział w pracach Samorządu, przyczyniając się do realizacji jego zadań i ma obowiązek podporządkowania się jego uchwałom.

I.  PRAWA  UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
 2. Uczeń ma prawo do rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.
 3. Uczeń ma prawo swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszy to dobra innych osób.
 4. Uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielom swoje problemy związane z danym przedmiotem i oczekiwać od nich pomocy w ramach lekcji, zespołów wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej.
 5. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy wychowawcy i za jego pośrednictwem – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 6. Uczeń ma prawo oczekiwać poszanowania własnej godności przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 7. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej.
 8. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
 9. Uczeń ma prawo organizować w szkole, w porozumieniu z Dyrektorem, różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy.
 10. Uczeń ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych pod warunkiem, że nie koliduje to z zajęciami dydaktycznymi w godzinach pracy szkoły.
 11. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć po usprawiedliwionej nieobecności w szkole, jeżeli:
 12. był nieobecny 1-2 dni /nauczyciel może sprawdzić jego wiedzę drugiego dnia po powrocie/,
 13. był nieobecny ponad 3 dni /podlega zwolnieniu z odpytywania przez dwa dni po powrocie do szkoły/.
 14. Uczeń ma prawo przebywać bez opieki w miejscach publicznych do godz. 2000 w okresie jesienno – zimowym i 2200 w okresie wiosenno – letnim.
 15. Uczeń ma prawo być powiadamiany z tygodniowym wyprzedzeniem o wszystkich sprawdzianach wiadomości i umiejętności, lekcjach powtórzeniowych, zadaniach klasowych, badaniach wyników nauczania.
 16. Ilość sprawdzianów dla uczniów nie może być większa niż:
 • jeden dziennie;
 • trzy tygodniowo.

Zapis ten nie dotyczy kartkówek z trzech ostatnich lekcji.

 1. Uczeń ma prawo być powiadomionym o uzyskanych ocenach za prace pisemne w terminie:
 • do 2 tygodni z języka polskiego;
 • do 1 tygodnia z pozostałych przedmiotów.
 1. Jeżeli uczeń był nieobecny w czasie pisania sprawdzianu, odnotowuje się to znakiem graficznym „0”.
 2. Ocenę niedostateczną z każdej pracy pisemnej uczeń może poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu. Ocena poprawiona wystawiana jest w dzienniku obok poprzedniej.

II. OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń ma obowiązek poznawania wymaganych pojęć, zdobywania rzetelnej wiedzy i nabywania umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 2. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne i usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole.
 3. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się sumiennie i systematycznie do każdych zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczyć.
 4. Uczeń ma obowiązek przynoszenia niezbędnych przyborów szkolnych na zajęcia (tj. zeszyty, książki, strój do wychowania fizycznego, obuwie zmienne itp.).
 5. Uczeń jest zobowiązany godnie i właściwie zachowywać się na terenie szkoły:
 6. dbać o pomoce naukowe i sprzęt szkolny (uszkodzone naprawić lub odkupić),
 7. szanować pracę własną i innych,
 8. bezpiecznie poruszać się po korytarzach i klatkach schodowych w czasie przerw.
 9. Uczeń zobowiązany jest do właściwego spełniania przydzielonego mu w szkole dyżuru.
 10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu picia alkoholu i palenia papierosów oraz używania wszelkich używek.
 11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu używania telefonu komórkowego na terenie szkoły ( konsekwencją nieprzestrzegania zakazu jest odebranie telefonu, przekazanie go dyrektorowi oraz możliwość odebrania go wyłącznie przez rodziców).

W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych, uczeń może korzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły i w Jego obecności.

 1. Uczeń zobowiązany jest dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych.
 2. Uczeń ma zakaz opuszczania terenu szkoły podczas lekcji lub przerwy.
 3. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia na czas pobytu w szkole. W czasie zajęć wychowania fizycznego obowiązuje dodatkowe obuwie zmienne.
 4. Uczeń ma obowiązek kulturalnie zachowywać się w stosunku do kolegów i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły, zarówno na jej terenie jak i poza nią.
 5. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz szkoły.
 6. Uczeń jest zobowiązany do przebywania w szatni wyłącznie podczas zostawiania bądź zabierania z niej odzieży.
 7. Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd. Na zajęcia lekcyjne przychodzi w stroju czystym i schludnym; wyklucza się zbyt duże dekolty, bluzki i koszulki odsłaniające brzuch i ramiona, zbyt krótkie spódnice i spodenki. Zabrania się nakładania makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów.

Wyjątek stanowią imprezy szkolne typu dyskoteka, choinka lub podobne.

Uczeń ma zakaz przynoszenia ostrych narzędzi itp.

III. NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

 1. Uczeń może być nagradzany za :
  • osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczające poza obowiązujący program nauczania (osiągnięcia sportowe indywidualne lub grupowe, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, osiągnięcia w różnego rodzaju innych konkursach),
  • osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły i środowiska (praca w organizacjach szkolnych, udział w imprezach środowiskowych),
  • wyróżniającą się postawę społeczną i moralną.
 2. Stosuje się następujące rodzaje nagród :
  • pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,
  • pochwałę udzieloną przez dyrektora na forum szkoły,
  • przyznanie dyplomu,
  • przyznanie nagrody rzeczowej np. w formie książki, piłki itp.,
  • inny rodzaj nagrody określony przez radę pedagogiczną uwarunkowany możliwościami finansowymi szkoły.
 3. W klasach I – III szkoły podstawowej najlepsi uczniowie otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody książkowe lub dyplomy.
 4. Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej otrzymują świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.

IV. KARY

 1. Karze podlega uczeń za:
 • naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej,
 • agresywne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku,
 • rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej,
 • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.
 1. Stosuje się następujące kary:
 • upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy,
 • upomnienie ustne z wpisem do dokumentacji klasowej,
 • naganę dyrektora udzieloną na forum szkoły,
 • ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
 1. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Do przypadków, o których mowa w punkcie 3 zalicza się :
 • agresywne zachowanie stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia życia innych,
 • częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia np. szkoły, osób prywatnych, mienia publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm),
 • powtarzające się uchylanie od realizacji obowiązku szkolnego,
 • zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej (rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków, używanie alkoholu).

V. UCZNIOWSKIE I SZKOLNE TRADYCJE

 1. Dzień Wiosny – 21 marca.

Uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjścia klasy poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Wymaga to jednak zgłoszenia imprezy uczniowskiej do dyrekcji szkoły na trzy dni przed Dniem Wiosny. Wychowawcy klas w czasie takich imprez ponoszą odpowiedzialność za uczniów. Inne wyjścia, czy „wagary” są traktowane jako ucieczka i nieusprawiedliwione.

 1. Prima Aprilis – 1 kwietnia.

Uczniowie mają w tym dniu prawo do robienia „psikusów” w dobrym tonie. Nie mają prawa do opuszczania szkoły w tym dniu.