Procedury

Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia szkoły

 1. Gdy nauczyciel lub pracownik szkoły zauważy, że uczeń niszczy mienie szkoły, zobowiązany jest:
 • zapobiec niszczeniu mienia,
 • powiadomić wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.
 1. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym zdarzeniu i przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą koszty lub naprawiają zniszczone mienie.
 3. Zaistniałe zdarzenie zostaje odnotowane w dzienniku przez wychowawcę klasy.

Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń zgłasza złe samopoczucie

 1. Nauczyciel uczący przeprowadza rozmowę z uczniem na temat objawów złego samopoczucia, okoliczności, które mogły mieć na nie wpływ.
 2. W sytuacjach nagłych (np. utrata przytomności, krwotok, poważny uraz) nauczyciel wzywa pogotowie i zawiadamia rodziców oraz dyrekcję szkoły.
 3. W przypadku lżejszych obrażeń (skaleczenie, ból głowy, brzucha) sam zaopatruje ranę lub powiadamia rodziców.
 4. Nauczyciel nie może podawać dziecku żadnych leków, bez uzgodnienia z rodzicami.
 5. Nauczyciel obserwuje stan zdrowia dziecka, a w sytuacjach, gdy opiekę nad uczniem przejmują inni nauczyciele, informuje ich o jego złym samopoczuciu.
 6. Jeżeli zły stan zdrowia ucznia przedłuża się lub pogarsza, uniemożliwiając udział w lekcjach, nauczyciel zawiadamia rodziców i ustala formę powrotu ucznia do domu.
 7. W nagłej sytuacji nauczyciel powinien wezwać do pomocy innych pracowników szkoły. Nie może pozostawić ucznia oraz klasy bez opieki.

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje  na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk lub inny środek psychoaktywny powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i szczegóły dotyczące zdarzenia.

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,  że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk lub inny środek psychoaktywny, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
 3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 5. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając notatkę w zeszycie uwag.

Procedury dotyczące zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności

 1. Wychowawca jest odpowiedzialny za terminowe rozliczanie uczniów za nieobecności.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach.
 3. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni rodzic ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą w celu wyjaśnienia przyczyn. W przypadku braku kontaktu, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków.
 5. Usprawiedliwienie nieobecności winno mieć formę pisemną w zeszycie usprawiedliwień lub ustną (rozmowa telefoniczna, spotkanie osobiste).
 6. Usprawiedliwienie pisemne powinno zawierać:
 • datę usprawiedliwionej nieobecności,
 • wymiar (w dniach lub godzinach) w przypadku nieobecności na części zajęć,
 • przyczynę,
 • wyraźny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie.
 1. Rodzice /prawni opiekunowie/ mają obowiązek usprawiedliwienia każdej nieobecności dziecka po przyjściu do szkoły w terminie 14 dni. Po tym terminie nieobecności będą uznawane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
 2. Ucznia z lekcji może zwolnić:
 • za zgodą dyrektora szkoły / pisemną zgodą rodziców/ – nauczyciel (w przypadku uczniów, którzy zostają pod opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.) lub w przypadku nieobecności wychowawcy,
 • za zgodą wychowawcy klasy w przypadku prośby rodzica z rzeczowym uzasadnieniem zwolnienia, z czytelnym podpisem i datą wystawienia.
 1. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wychowawca wpisuje „zw” i przyjmuje przy wyliczeniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną.

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku kradzieży

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń jest sprawcą kradzieży, nauczyciel powinien przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy oraz dyrektorowi szkoły.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z podejrzanym uczniem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 3. Wychowawca w obecności innej osoby (dyrektora lub nauczyciela innego przedmiotu) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz.
 4. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia.
 5. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi skradzionej rzeczy, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną rzecz.
 6. Zaistniałe zdarzenie zostaje odnotowane w zeszycie uwag.

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

Nauczyciel lub pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie, wypadek) jest zobowiązany do:

 1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.:
 • rozdzielenia uczniów i odizolowania sprawcy od ofiary;
 • zgłoszenia faktu wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności – dyrektorowi;
 • w razie wypadku natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły;
 • udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, jeśli takiej wymaga;
 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu – wezwania karetki pogotowia /zawiadomienia rodzica.
 1. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn – konfrontacja zdarzenia.
 2. Wychowawca natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary).
 3. Z rozmowy z uczniem i rodzicem wychowawca sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń jak i rodzic, a następnie uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika z możliwością obniżenia oceny z zachowania.
 4. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia, że uczeń pali papierosy

 1. W przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel zauważy, że uczeń pali papierosy, powinien powiadomić wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy informuje o zdarzeniu rodziców ucznia (prawnych opiekunów).
 3. Uczeń, u którego po raz pierwszy stwierdzono palenie papierosów na terenie szkoły otrzymuje upomnienie odnotowane w zeszycie uwag.
 4. Uczeń ponownie łamiący zakaz palenia papierosów otrzymuje uwagę do dziennika, która w sposób bezpośredni wpływa na ocenę z zachowania.
 5. Uczeń nagminnie łamiący zakaz palenia papierosów zostaje zgłoszony na policję przez dyrektora szkoły.

Procedury dotyczące przynoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych przez uczniów Zespołu Szkół w Trzebusce

 1. Każdy uczeń Zespołu Szkół w Trzebusce ma prawo w trakcie pobytu w szkole korzystać z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły, aby skontaktować się z rodzicem lub opiekunem w ważnej sprawie.
 2. Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego, wyłączonego w trakcie pobytu w szkole.
 3. Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych w czasie pobytu w szkole.
 4. W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły i w jego obecności.
 5. Uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów sportowych, a na dodatkowych zajęciach edukacyjnych za zgodą nauczyciela.

Postępowanie wobec ucznia łamiącego zasady korzystania z telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych na terenie szkoły, podczas zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.

 1. Naruszenie zakazu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych skutkuje odebraniem telefonu (po  uprzednim wyłączeniu) przez nauczyciela.
 2. Nauczyciel zwraca telefon wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. Zapoznaje z sytuacją i poucza o konsekwencjach związanych z naruszeniem prywatności uczniów i pracowników szkoły.

Używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych oraz korzystanie z nich w celu zaszkodzenia drugiej osobie.

Gdy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej osobie, powinni:

 1. Zobowiązać ucznia do złożenia wyłączonego telefonu lub urządzenia do sekretariatu szkoły.
 2. Przekazać wychowawcy informację o możliwości popełnienia czynu karalnego.

Interwencja wychowawcy:

2.1.   zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły,

2.2.   przejrzenie treści telefonu (w obecności ucznia – właściciela telefonu oraz jego rodzica),

2.3.   rozmowa z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu,

2.4.   powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział w zajściu,

2.5.   ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia w porozumieniu z dyrekcją szkoły,

2.6.   w klasach, których dotyczyło zdarzenie – przeprowadzenie lekcji na temat konsekwencji przemocy i sposobów zapobiegania agresji.

 1. W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia o zdarzeniu Policję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 2. W przypadku powtarzającego się łamania procedury o używaniu telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, multimedialnego na terenie szkoły dyrektor po konsultacji z wychowawcą może uznać takie zachowanie za przejaw demoralizacji i obniżyć uczniowi ocenę zachowania.

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć nad nim opieki.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji w Sokołowie Młp., gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
 9. Zaistniałe zdarzenie zostaje odnotowane w dzienniku przez wychowawcę klasy.

Procedury postępowania  wobec przemocy domowej

 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W przypadku powtarzających się sygnałów, mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny.
 4. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi być ostrożny w swych ocenach, kierować się zdrowym rozsądkiem, rozwagą i dyskrecją.
 5. Sygnały świadczące i wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:
 • powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki,
 • zaniedbany wygląd,
 • nadmiernie agresywne zachowanie,
 • bierność, nieśmiałość,
 • kłopoty w nauce,
 • ssanie kciuka,
 • obgryzanie paznokci,
 • strach przed dorosłymi,
 • płaczliwość,
 • izolacja,
 • problemy emocjonalne,

Procedury postępowania w przypadku wagarowania

 1. Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń wagaruje, zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy oraz dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca klasy informuje telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
  1. Gdy nikt nie podnosi słuchawki:
   • sprawę należy wyjaśnić w pierwszym dniu pojawienia się ucznia w szkole.
  2. Rozmowa z rodzicem:
   • wezwanie rodzica do szkoły w celu wyjaśnienia sytuacji lub poznania przyczyn wagarowania,
   • usprawiedliwienie godziny lub wpisanie godziny nieusprawiedliwionej.
  3. Zaistniałe zdarzenie zostaje odnotowane w zeszycie uwag.

Procedury postępowania gdy uczeń samowolnie opuści teren szkoły

 1. W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, że uczeń samowolnie opuścił szkołę, zobowiązany jest:
 2. a) powiadomić wychowawcę oraz dyrektora szkoły,
 3. b) powiadomić rodziców.
 4. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, która wszczyna poszukiwania dziecka.
 5. Wychowawca klasy ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wyjaśnienia sytuacji.
 6. Zaistniałe zdarzenie zostaje odnotowane w zeszycie uwag