Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Trzebusce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Trzebusce: szkolatrzebuska.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej:

 • dokumenty w formacie .pdf nie są dokumentami edytowalnymi,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępna strona

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkół w Trzebusce.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół w Trzebusce

Trzebuska 196, 36-050 Sokołów Młp.

Tel. 17 7729 051

e-mail: trzebuska.szkola@gmail.com

Informacje zwrotne i pozostałe dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edward Buczak; adres poczty elektronicznej trzebuska.szkola@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7729 051. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw .Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi wejście główne (od strony ulicy) z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową. Drzwi wejściowe bez klamki – otwierane poprzez ciągnięcie, z możliwością rozłożenia drugiego skrzydła.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku. Korytarz i drzwi na parterze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Szkoła nie posiada wind. Schody uniemożliwiają przemieszczanie się między kondygnacjami przez osoby na wózku inwalidzkim. Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się na piętrze budynku.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed budynkiem, na terenie szkoły jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wraz z poręczą ułatwiającą wjazd. Brak platform. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych ani dostosowań w formie informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem szkoły oraz po drugiej stronie ulicy są miejsca parkingowe, nieoznaczone. Nie ma specjalnych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą podjechać chodnikiem pod  wejście główne do budynku szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła w chwili obecnej nie posiada tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.